Regulamin

                                                                                                                                                                 

I.     Postanowienia ogólne
 
1.1        Organizatorem konkursu pn. „Lemon Vintage” (dalej: Konkurs) jest LEMON Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-203), przy ulicy Kurhan 11, wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6119, NIP 521-30-28-924, REGON 00203029300000 (dalej: Organizator).
1.2        Konkurs trwa od 7 do 20 października 2019 r.
1.3        Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową www.lemonvintage.pl (dalej: Strona Konkursowa) oraz poprzez fanpage Lemon Film na Facebooku: www.facebook.com/lemonfilmstudio.
1.4        Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: Regulamin) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.5        Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook.
1.6        Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 
2.1        Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria (dalej: Uczestnik):
·      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, lub członkiem jego rodziny,
·      jest osobą pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
·      wykona czynności opisane w pkt. III Regulaminu.
2.2        Dokonując zgłoszenia swojego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie.
2.3        Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu wskazanego w pkt 1.2. Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2.4        Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności: nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Zwycięzców Konkursu.
                                                                                                                                                                       III.     Zasady Konkursu
 
3.1        Konkurs składa się z dwóch etapów;
- 1 etap konkursu polega na rozwiązaniu quizu konkursowego dot. reklam wyprodukowanych przez Lemon Film, znajdującego się na Stronie Konkursowej (www.lemonvintage.pl). Zgłoszenie musi zawierać dane osobowe Uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie.
- w drugim etapie konkursu należy skomentować post konkursowy znajdujący się na fanpage’u Lemon Film (www.facebook.com/lemonfilmstudio). W komentarzu należy odpowiedzieć na pytanie „Która z reklam Lemon Film przywołuje najlepsze wspomnienia i dlaczego? Uzasadnij w jednym zdaniu.”
3.2        Zgłoszenie Konkursowe musi być zgodne z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jak również zgodne z obowiązującymi przepisami i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu prawo do zgłoszenia Komentarza Konkursowego i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych zezwoleń.
3.3        Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu odpowiedzi, które zawierają treści uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.                                                                                                                                               

IV.     Rozwiązanie Konkursu
 
4.1        Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi dnia 25 października 2019 r.
4.2        Zwycięzca nagrody głównej oraz nagród dodatkowych zostanie wyłoniony spośród uczestników, którzy poprawnie rozwiązali quiz konkursowy oraz skomentowali post konkursowy.
4.3        Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni poprzez głosowanie jury, na które składają się członkowie Komisji Konkursowej. Wygrają uczestnicy, których odpowiedzi pod postem konkursowym zbiorą największą liczbę głosów jury. Każdy uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
4.4        Informacja o zwycięzcach opublikowana zostanie na fanpage’u Lemon Film na Facebooku.
4.5        Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni o wygranej e-mailem lub telefonicznie, w ciągu dwóch dni od daty rozwiązania konkursu.
4.6        W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 4 dni od dnia wyłonienia laureata, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
4.7        Organizator zobowiązuje się przekazać nagrodę zwycięzcy w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, osobiście (odbiór nagrody z siedziby firmy przy ul. Kurhan 11 w Warszawie) lub poprzez wysyłkę kurierem pod wskazany przez zwycięzcę adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.8        Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2002, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
                                                                                                                                                                                 V.     Nagrody
 
5.1       Nagrodą główną w Konkursie jest hulajnoga elektryczna XIAOMI MiJia M365.
5.2       Nagrodami dodatkowymi jest 20 zestawów gadżetów z ilustracjami z reklam konkursowych.
5.3       Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
5.4       Zwycięzcy Konkursu mają prawo zrzec się prawa do przyznanej im nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5.5       Zwycięzcy tracą prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez nich dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
                                                                                                                                                                         VI.     Reklamacje
 
6.1       Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
6.2       Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - Lemon Sp. z o.o., ul. Kurhan 11, 02-203 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6.3       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 
VII.    Polityka Prywatności
 
7.1       Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1000 i 1669) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników.
7.2       Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Lemon Sp. z o.o., ul. Kurhan 11, 02-203 Warszawa lub mailowo na adres: lemonvintage@lemonfilm.pl.
7.3       Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
7.4       Uczestnik Konkursu może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres lemonvintage@lemonfilm.pl o tytule „Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie Lemon Vintage” i w treści zawierając oświadczenie woli wraz z jego danymi osobowymi podanymi przy rejestracji w Konkursie, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie.
7.5       Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe laureata z mocy prawa podlegają archiwizacji.
                                                                                                                                                        

VIII.     Postanowienia końcowe
 
8.1       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
8.2       Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).
8.3       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na fanpage’u Lemon Film. 
8.4       Zasady Konkursu dostępne są na Stronie Konkursowej.
8.5       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8.6       Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
8.7       W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.